OM KBT


Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en evidensbaserad psykoterapeutisk behandlingsmetod som fokuserar på sambandet mellan tankar, känslomässiga reaktioner och handlingar. Grundtanken är att vi tillsammans  identifierar tankar, känslor och handlingar och sedan förändrar tanke- och beteendemönster som inte fungerar väl. Målet är att bättre  kunna hantera känslomässiga problem. KBT är en sammanslagning av två terapiformer, kognitiv terapi och beteendeterapi. Den har sin teoretiska grund i inlärningspsykologi, socialpsykologi och kognitionspsykologi. KBT är inte en metod utan kan snarare sägas vara ett paraplybegrepp för en mängd olika terapier som lägger lite olika tonvikt på tankarnas och beteendets betydelse för att få förändring till stånd. En viktig del av behandlingen är att öka medvetenheten om känslor och att lära sig att reglera och uttrycka känslor på ett flexibelt sätt. En grundläggande tanke inom KBT är att alla känslor och beteenden i grunden är funktionella och begripliga om de sätts in i ett sammanhang.


Oavsett vilket problem som behandlas kännetecknas KBT av att vi arbetar strukturerat utifrån tydliga mål. Vi är båda aktiva i ett utforskande samarbete. Även om det naturligtvis är viktigt att förstå problem utifrån tidigare erfarenheter i livet, så ligger fokus i terapin på "här och nu" och framtiden. Tanken är att man för att nå konkreta förändringar i sitt liv behöver arbeta aktivt med sina tankar, känslor och beteenden i nuet. Det som gör att ett problem inte försvinner kan dessutom vara något annat än det som gjorde att det en gång uppstod. Terapin syftar till att hitta nya sätt att förhålla sig till och hantera problem så att de inte längre blir till ett stort hinder som begränsar livskvaliten. Genom KBT får du hjälpsamma verktyg och strategier. 


Behandlingen inleds med en bedömning. Därefter kartlägger vi problemet med en så kallad beteendeanalys för att förstå vad som utlöser problemet och vad som gör att det kvarstår. En viktig del i behandlingen är att tillsammans komma överens om "hemuppgifter", till exempel att experimentera med nya beteenden och testa nya förhållningssätt. Det är i vardagen livet pågår och det ärockså  där det är viktigt att åstadkomma en förändring. Terapin avslutas med en vidmakthållandeplan då vi tillsammans planerar hur du kan fortsätta arbeta vidare på egen hand för att bibehålla de framsteg som gjorts.


En KBT- behandling är oftast relativt kort. Ofta räcker det att komma 5-10 gånger, ibland fler beroende på problematik.


Söderkliniken

Fiskaregatan 15

30290 HALMSTAD


lisaeriksson@soderkliniken.com


076 - 160 30 61


Copyright @ All Rights Reserved